Ý nghĩa của từ Khiếm thị là gì:
Khiếm thị nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Khiếm thị Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Khiếm thị mình

1

0   0

Khiếm thị


có khiếm khuyết bẩm sinh về thị giác, mất khả năng nhìn hoặc chỉ nhìn được rất kém dạy học cho trẻ khiếm thị
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Khiếm thị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Khiếm thực Khiếm thính >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa