Ý nghĩa của từ DMS là gì:
DMS nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ DMS. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa DMS mình

1

0   0

DMS


}|})>=0|})*3600}}|3600}}}})*3600}}|60}} mod 60
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

DMS


DMS ghi tắt của cụm từ "Distributor Management System", nghĩa là hệ thống quản lý phân phối. Đây là một công cụ giúp nhà sản xuất đồng bộ 100% dữ liệu xuyên suốt từ chuỗi cung ứng, điểm phân phối và bán lẻ. Nhờ vào DMS mà việc kinh doanh của nhà sản xuất đảm bảo được sự chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao
la gi - Ngày 08 tháng 6 năm 2019

3

0   0

DMS


DMS ghi tắt của cụm từ "Distributor Management System", nghĩa là hệ thống quản lý phân phối. Đây là một công cụ giúp nhà sản xuất đồng bộ 100% dữ liệu xuyên suốt từ chuỗi cung ứng, điểm phân phối và bán lẻ. Nhờ vào DMS mà việc kinh doanh của nhà sản xuất đảm bảo được sự chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019


Thêm ý nghĩa của DMS
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Coor uppermost Thục Hán >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa