Ý nghĩa của từ CIP là gì:
CIP nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ CIP. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa CIP mình

1

0   0

CIP


Cước và bảo hiểm trả tới điểm đến hay Cước phí và phí bảo hiểm trả tới, tiếng Anh Carriage and Insurance Paid to, viết tắt là CIP, là một điều kiện của [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

CIP


Cước và bảo hiểm trả tới điểm đến hay Cước phí và phí bảo hiểm trả tới, tiếng Anh Carriage and Insurance Paid to, viết tắt là CIP, là một điều kiện của [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

CIP


CIP ghi tắt của cụm từ "Carriage and Insurance Paid to", nghĩa là cước phí và phí bảo hiểm trả tới. Đây là một điều kiện của Incoterm (một bộ các quy tắc thương mại) để mà khi giao dịch khoản phí này thì người bán và người mua có một số điều kiện như: người bán phải ký hợp đồng chuyên chở và trả cước đúng quy định, cung cấp hóa đơn, chứng từ vận tải; người mua phải chịu tổn thất khi nhận hàng,....
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019


Thêm ý nghĩa của CIP
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Araceae DEQ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa