Ý nghĩa của từ Cơ yếu là gì:
Cơ yếu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cơ yếu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cơ yếu mình

1

0   0

Cơ yếu


quan trọng và tuyệt mật việc quân cơ yếu nhân viên cơ yếu
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Cơ yếu


"Cơ" trong cơ bản còn "yếu" trong thiết yếu. Như vậy cụm từ "cơ yếu" có nghĩa là chỉ những sự vật sự việc cơ bản nhất nhưng đủ quan trọng, tương tự như một điều kiện cần và đủ
Ví dụ: Việc này là cơ yếu đủ để công ty sẽ lựa chọn cô ta
la gi - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Cơ yếu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cơ địa Cơ mà >>