Ý nghĩa của từ Câu lưu là gì:
Câu lưu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Câu lưu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Câu lưu mình

1

1   0

Câu lưu


(Từ cũ) (cơ quan chức năng) bắt giam lại ở một nơi, một chỗ để chờ điều tra, xét xử.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Câu lưu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Câu lệnh Câu kệ >>