Ý nghĩa của từ đứng dậy là gì:
đứng dậy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đứng dậy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đứng dậy mình

1

0   0

đứng dậy


uṭṭhāti (u + ṭhā +a), patitiṭṭhati (pati + ṭhā + a)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của đứng dậy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cơ căn Cơ duyên >>