Ý nghĩa của từ unit là gì:

unit nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ unit. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unit mình

1.

0   0

unit


Một, một cái. | Đơn vị. | : ''a '''unit''' of length'' — đơn vị đo chiều dài | : ''a '''unit''' of weight'' — đơn vị trọng lượng | : ''a monetary '''unit''''' — đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

unit


['ju:nit]|danh từ vật, người hoặc nhóm đơn lẻ, được xem xét để tính toán như là đơn chiếc và hoàn chỉnh hoặc như bộ phận của một tổng thể phức hợp; [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3.

0   0

unit


| unit unit (yʹnĭt) noun Abbr. u. 1. An individual, a group, a structure, or other entity regarded as an elementary structural or functional constituent of a whole. 2. A group [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4.

0   0

unit


đơn vị~ cell mắt lưới sơ đẳng~ of error đơn vị sai số~ of geological time đơn vị thời gian địa chất~ of measurement đơn vị đo~ of time đơn vị thời gianabsolute [..]
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

5.

0   0

unit


Là một danh từ chỉ một thể thống nhất, hoặc một đơn vị. Đơn vị là một tiêu chuẩn dùng để đo một vật thể nào đó. Đó có thể là đơn vị đo các kích cỡ như chiều dài, chiều rộng, sâu hay bề ngang, hoặc là tiền tệ.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của unit
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< unisex unitarian >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa