thuvienphapluat.vn

Website:http://www.thuvienphapluat.vn
Vote-up nhận được871
Vote-down nhận được642
Điểm:230 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1886)

1

58   20

An toàn


Là trạng thái mà khả năng gây hại cho người hoặc hủy hoại tài sản được giảm thiểu và duy trì tại hoặc dưới mức độ chấp nhận được thông qua quá tr [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

2

34   13

Xung kích


là sẵn sàng, tình nguyện đi đầu thực hiện các nghĩa vụ của thanh niên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có đ [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

3

30   3

Khai hoang


là đưa đất chưa sử dụng, đất trống, đồi núi trọc, đất mặt nước hoang hóa để sử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sả [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

4

30   16

Sáng kiến


Là sự sáng tạo của cá nhân, mang tính khoa học, là sản phẩm của trí tuệ, được tạo ra từ một người hoặc một số người, được áp dụng trong quá trình [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

5

30   17

Vụ lợi


Là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng 909/QĐ-TCT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

6

27   19

Quốc phòng


là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. 39/2 [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

7

23   13

Sáng kiến


Là giải pháp hữu ích được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng các điều kiện sau: Có tính mới trong phạm [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

8

22   33

Mô-đun


là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học ngh [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

9

20   24

Yếu tố


là sản phẩm, quy trình hoặc là một phần, bộ phận cấu thành sản phẩm hoặc quy trình. 105/2006/NĐ-CP
Nguồn: thuvienphapluat.vn

10

19   13

Khoáng sản


là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, k [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn