phapluat.tuoitre.com.vn

Website:http://phapluat.tuoitre.com.vn
Vote-up nhận được815
Vote-down nhận được566
Điểm:248 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (460)

1

74   43

Mô-đun


là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học ngh [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

2

73   45

AUTO


(Automatic): Chế độ tự động. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

3

50   25

Quyền


Những việc mà một người được làm mà không bị ai ngăn cản, hạn chế. Phân loại quyền gồm có: 1. Quyền đương nhiên như quyền làm người, quyền được s [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

4

36   21

Cơ quan


Bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và cơ qu [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

5

25   14

Tự quản


Là tự đặt kế hoạch hành động, tự giám sát công việc, tự đánh giá kết quả công việc, hành vi xử sự của mình mà không cần có sự điều hành, chỉ huy c [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

6

15   6

Quân quản


Chế độ quản lý xã hội do bộ máy quân sự đảm nhiệm tại những vùng mới được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân địch. Chế độ quân quản sẽ b [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

7

13   10

Thái ấp


Đất của vua cấp cho các công thần, quý tộc trên đất đã có cư dân hoặc để người được cấp chiêu mộ dân đến lập thành làng, xóm. Từ điển Luật học [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

8

13   6

Hợp pháp


Là phù hợp với các quy định của pháp luật. Văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

9

11   13

Quốc tịch


"Trạng thái pháp lý và chính trị xác định mối liên hệ pháp lý giữa công nhân với nhà nước. Mối quan hệ này được biểu hiện ở tổng thể các quyền và n [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

10

11   6

Quỹ đất


"bao gồm các diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; các diện tích đất hiện hữu thuộc quy hoạch [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn