Vuong

Vote-up nhận được115
Vote-down nhận được90
Điểm:24 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

115   90

sự vật


Sự vật là một khái niệm dùng để chỉ các đối tượng khách quan trong trạng thái tĩnh, cô lập hay thể đóng, kín. Thường dùng để chỉ 1 đối tượng hữu hình. Còn Sự việc là chỉ ngữ cảnh động là quá trình biến đổi của sự vật trong một khoảng thời gian và không gian nhất định.
 Vuong (Ngày 08 tháng 11 năm 2013)