TaDayBietHet

Vote-up nhận được129
Vote-down nhận được73
Điểm:55 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (6)

1.

44   20

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ má mì"
 TaDayBietHet (Ngày 19 tháng 2 năm 2014)

2.

43   20

clmm


viết tắt của cụm từ "cao lớn mạnh mẽ"
 TaDayBietHet (Ngày 19 tháng 2 năm 2014)

3.

27   18

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mồm mép"
 TaDayBietHet (Ngày 19 tháng 2 năm 2014)

4.

15   15

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mê muội"
 TaDayBietHet (Ngày 19 tháng 2 năm 2014)

5.

0   0

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mộng mị"
 TaDayBietHet (Ngày 19 tháng 2 năm 2014)
Ý nghĩa này không được chấp thuận

6.

0   0

clmm


Là viết tắt của cụm từ "Cái lán mầu mè".
 TaDayBietHet (Ngày 19 tháng 2 năm 2014)
Ý nghĩa này không được chấp thuận