Ý nghĩa của từ tòng phu là gì:

tòng phu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tòng phu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tòng phu mình

1.

0   0

tòng phu


Theo chồng như đạo đức phong kiến quy định. | : ''Đạo '''tòng phu''' lấy chữ trinh hàng đầu (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

tòng phu


Theo chồng như đạo đức phong kiến quy định: Đạo tòng phu lấy chữ trinh hàng đầu (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3.

0   0

Tòng phu


(Từ cũ) theo chồng, hoàn toàn phục tùng chồng (một nguyên tắc của lễ giáo phong kiến ràng buộc người phụ nữ) xuất giá tòng phu đạo tòng phu
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của tòng phu
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< cẩm tú cố nhân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa