Ý nghĩa của từ potential là gì:

potential nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ potential. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa potential mình

1.

0   0

potential


Tiềm tàng. | (thuộc) điện thế. | : '''''potential''' difference'' — hiệu số điện thế | Khả năng. | : '''''potential''' mood'' — lối khả năng | Hùng mạnh. | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

potential


[pə'ten∫l]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ tiềm năng; tiềm tànga potential leader một lãnh tụ tiềm năngpotential energy năng lượng tiềm tàng (vật lý) (thuộc) đi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3.

0   0

potential


| potential potential (pə-tĕnʹshəl) adjective Abbr. pot. 1. Capable of being but not yet in existence; latent: a potential problem. 2. Having possibility, capability, or powe [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4.

0   0

potential


"Potential" có nghĩa là "tiềm năng". Tiềm năng là một thứ vô hình khi bạn nhìn vào một sự vật, sự việc hay hiện tượng nào đó, bạn cảm thấy rằng nó có khả năng tương lai sẽ tiếp tục ngày một phát triển một cách đầy triển vọng và mang lại sự hài lòng cho bản thân.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)

5.

0   0

Potential


là tiềm năng (hay gọi là Cơ hội kinh doanh): Một tiềm năng là một cơ hội để bán hàng. Tùy theo định nghĩa khách hàng tiềm năng của từng doanh nghiệp mà bạn [..]
Nguồn: quanlykhachhang.vn


Thêm ý nghĩa của potential
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< potentate potentiometer >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa