Ý nghĩa của từ pass facebook là gì:

pass facebook nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pass facebook Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pass facebook mình

1.

0   0

pass facebook


Facebook là một website mạng xã hội và truyền thông được hàng tỷ người trên thế giới sử dụng. Pass là từ ghi tắt của "Password" nghĩa là mật khẩu. Như vậy, cụm từ "pass facebook" nghĩa là mật khẩu facebook, sử dụng nhiều ở Việt Nam, vì cụm từ này không đúng cấu trúc tiếng Anh.
Ví dụ: Pass facebook của tôi là ********
 Banana (Ngày 10 tháng 2 năm 2019)

Thêm ý nghĩa của pass facebook
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< smart girl vck u23 >>