Ý nghĩa của từ orientation là gì:
orientation nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ orientation. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa orientation mình

1

0   0

orientation


Sự định hướng. | Sự định hướng. | Sự hướng. | : '''''Orientation''' professionnelle'' — sự hướng nghiệp | Hướng; phương hướng. | : '''''Orientation''' d’un [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

orientation


Danh từ: sự định hướng, sự hướng đến, sự nhắm hướng đến một đối tượng (cá nhân hay tổ chức) nào đó với ý định cụ thể và có kế hoạch bài bản, rõ ràng.


- The orientation of new students in my university are very useful.
- Định hướng nghề nghiệp cho những sinh viên mới ở trường của tôi rất là hữu ích.
nga - Ngày 22 tháng 12 năm 2018

3

0   0

orientation


chiều ảnh
Nguồn: forum.vietdesigner.net


Thêm ý nghĩa của orientation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aviron avis >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa