Ý nghĩa của từ ok là gì:

ok nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ok. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ok mình

1.

0   0

ok


Hay "okay"
Tính từ: ổn, tán thành
Ví dụ: Tôi đồng ý với điều đó. (I am OK with that).
Danh từ: sự tán thành
Ví dụ: Ông có nhận được sự tán thành từ giáo viên của mình không? (Have you got the OK from your teacher?)
Thán từ: được, vâng
Ví dụ: Bạn nhận giúp tôi nhé? Ok
 nga (Ngày 06 tháng 11 năm 2018)

2.

3   4

OK


[,o'kei]|Cách viết khác : okay [,ou'kei] xem okay Chuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3.

3   6

OK


|Xem ôkê Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4.

3   7

ok


1. Từ mượn tiếng Anh, có nghĩa là " được", " đồng ý"
Ví dụ: A: anh hãy đến đón tôi lúc 7h tối nay nhé.
B: ok
Trông nó rất ok.= trông nó rất được.
2.nghĩa là "tốt", "ga lăng". Ví dụ tôi cảm thấy anh ấy rất ok.
 Caominhhv (Ngày 29 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của ok
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< mq nr >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa