Ý nghĩa của từ ntk là gì:
ntk nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ntk Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ntk mình

1

0   0

ntk


1. NTK ghi tắt của nguyên tử khối. Trong hóa học, nguyên tử khối là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó bao gồm proton, electron, notron
2. Ghi tắt của cụm từ "Nice To Know" (rất vui được biết)
3. Ghi tắt của cụm từ "Need-To-Know" (cần phải biết)
4...
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ntk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bbb uefa có >>