Ý nghĩa của từ museum là gì:
museum nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ museum. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa museum mình

1

3   0

museum


Viện bảo tàng. | Nhà bảo tàng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   0

museum


[mju:'ziəm]|danh từ nhà bảo tàngĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   1

museum


Museum /mju:´ziəm/ nghĩa là bảo tàng, nhà bảo tàng, viện bảo tàng,... (danh từ)
Ví dụ 1: Hôm qua tôi đã đến bảo tàng lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh (Yesterday I went to the historical museum in Ho Chi Minh City)
Ví dụ 2: Viện bảo tàng là nơi tái hiện được lịch sử nước nhà (The museum is a place to recreate the history of the country)
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 4 năm 2019


Thêm ý nghĩa của museum
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< museology mush >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa