Ý nghĩa của từ miscegenation là gì:
miscegenation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ miscegenation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miscegenation mình

1

0   0

miscegenation


Hôn nhân khác chủng tộc (như da đen với da trắng... ). | Sự lai căng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của miscegenation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< miscellanea evolve >>