Ý nghĩa của từ m/s là gì:
m/s nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ m/s Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa m/s mình

1

0   0

m/s


Đây là đơn vị dùng trong toán học, lý học,.... dùng để chỉ vận tốc. Cụ thể, vận tốc có công thức tính là v = s/t. Trong đó, v là vận tốc; s là quãng đường, đơn vị mét (m); t là thời gian, đơn vị giây (s). Khi ta tính vận tốc là s/t, tức đơn vị của vận tốc cũng được lấy theo đơn vị của quãng đường chia thời gian là m/s
Ví dụ: Tính vận tốc của một chiếc xe chạy trên quãng đường 2000 mét trong 1800 giây
v = s/t = 2000/1800 = 1,1 m/s
Banana - Ngày 18 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của m/s
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chiến tranh phi nghĩa vscocam >>