Ý nghĩa của từ informal là gì:

informal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ informal. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa informal mình

1.

1   0

informal


Không theo thủ tục quy định, không chính thức. | Không nghi thức thân mật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

informal


[in'fɔ:ml]|tính từ không nghi thức; không trang trọng; thân mậtan informal manner , tone , atmosphere , person cử chỉ, giọng, không khí, người thân mậtan informal arrangemen [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của informal
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< info anabaptiste >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa