Ý nghĩa của từ influx là gì:
influx nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ influx Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa influx mình

1

0   0

influx


Sự chảy vào, sự tràn vào. | Dòng (người... ) đi vào (nơi nào). | Cửa sông. | Luồng. | : '''''Influx''' nerveux'' — luồng thần kinh
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của influx
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< influenza info >>