Ý nghĩa của từ influx là gì:

influx nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ influx Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa influx mình

1.

0   0

influx


Sự chảy vào, sự tràn vào. | Dòng (người... ) đi vào (nơi nào). | Cửa sông. | Luồng. | : '''''Influx''' nerveux'' — luồng thần kinh
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của influx
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< influenza info >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa