Ý nghĩa của từ if you want là gì:

if you want nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ if you want Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa if you want mình

1.

0   0

if you want


Nghĩa của cụm từ: Nếu bạn muốn. Từ này có thể này đầu hoặc cuối câu.
Ví dụ 1: Tôi sẽ di dời nó nếu bạn muốn. (I will move it if you want).

Ví dụ 2: Nếu bạn muốn, chúng ta có thể gặp mặt vào ngày mai. (If you want, we can meet tomorrow).
 Banana (Ngày 11 tháng 2 năm 2019)

Thêm ý nghĩa của if you want
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< my darling lmht >>