Ý nghĩa của từ hj và bj là gì:

hj và bj nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hj và bj. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hj và bj mình

1.

1   0

hj và bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 Caominhhv (Ngày 23 tháng 7 năm 2013)   NSFW / 18+

2.

0   0

hj và bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 Banana (Ngày 09 tháng 3 năm 2019)   NSFW / 18+

3.

0   1

hj và bj


"Hj" và "Bj" là các ký tự giới trẻ thường dùng trong giao tiếp bằng văn bản như tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.
"Hj" tương tự như "Hi", nghĩa là "xin chào".
"Bj" tương tự như "Bye", nghĩa là "tạm biệt".
 LanVu (Ngày 22 tháng 7 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của hj và bj
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< make sense me gusta >>