Ý nghĩa của từ hj và bj là gì:
hj và bj nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hj và bj. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hj và bj mình

1

1   0

hj và bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Caominhhv - Ngày 23 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+

2

0   0

hj và bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019   NSFW / 18+

3

0   1

hj và bj


"Hj" và "Bj" là các ký tự giới trẻ thường dùng trong giao tiếp bằng văn bản như tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.
"Hj" tương tự như "Hi", nghĩa là "xin chào".
"Bj" tương tự như "Bye", nghĩa là "tạm biệt".
LanVu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của hj và bj
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< make sense me gusta >>