Ý nghĩa của từ done là gì:
done nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ done. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa done mình

1

3   3

done


đồng từ quá khứ của do
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   4

done


đồng từ quá khứ của do
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

done


Tính từ: đã xong, hoàn thành
Ví dụ: Tôi đã xong rồi, bạn có thể kiểm tra lại giúp tôi được không? (I am done, can you check it for me?)
Động từ (ở cột 3): Bạn đã hoàn thành công việc trang trí cho Noel chưa? (Have you done for Noel's decoration?)
nga - Ngày 13 tháng 12 năm 2018

4

2   4

done


1. Là từ dạng quá khứ phân từ của động từ 'do'.
VD: I have done my homework today.
Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của tôi ngày hôm nay.
2. Có thể sử dụng done trong cụm Well done, có nghĩa là Làm tốt lắm.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của done
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< limpio >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa