Ý nghĩa của từ chữ viết tắt tcvn là gì:
chữ viết tắt tcvn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ chữ viết tắt tcvn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chữ viết tắt tcvn mình

1

3   0

chữ viết tắt tcvn


xưa nay mọi người thường dịch ra một cách dễ thương rằng TCVN là Tiêu chuẩn Việt Nam. Nhưng không phải thế, mà chính xác phải là Technical Committee of Viet Nam
Nguyễn Minh Giáp - Ngày 20 tháng 11 năm 2013

2

1   0

chữ viết tắt tcvn


viết tắt của Tiêu Chuẩn Việt Nam. TCVN thường được dùng làm kí hiệu ,đặt trước các bộ tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam

có thể hiểu tiêu chuẩn quốc gia như một bộ các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm hoặc công trình nào đó, nhằm đảo bảo chúng đạt yêu cầu cho việc sử dụng. có nhiều bộ tiêu chuẩn quốc gia như: tiêu chuẩn thuật ngữ, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử và lấy mẫu, tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản....
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của chữ viết tắt tcvn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< alma mater stand for >>