Ý nghĩa của từ can’t help là gì:

can’t help nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ can’t help Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa can’t help mình

1.

0   0

can’t help


Viết rõ ra là "Can not help". "Help" nghĩa là giúp đỡ. "Can" là một trợ động từ nghĩa là có thể. Cụm từ này được dùng khi bạn không có khả năng làm việc gì đó để giúp đỡ người khác. Đây là một cách từ chối, và bạn thêm chủ ngữ đằng trước để tạo thành một câu ví dụ như"I can't help"
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của can’t help
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< wrap up way to go >>