Ý nghĩa của từ bbb là gì:
bbb nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bbb Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bbb mình

1

0   0

bbb


1. Ghi tắt của cụm từ "Blue Bird Bus" (xe buýt xanh)
2. Ghi tắt của cụm từ "Blood brain barrier" (nghẽn mạch máu não)
3. Ghi tắt của cụm từ "Blood buffer base" (cơ sở đệm máu)
4. Ghi tắt của cụm từ "Bit By Bit" (từng chút một)
5. Ghi tắt của cụm từ "Brain-blood barrier" (hàng rào máu não)
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của bbb
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hsgs ntk >>