Ý nghĩa của từ bastingage là gì:
bastingage nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bastingage Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bastingage mình

1

0   0

bastingage


Bờ thành tàu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bastingage
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oasis oaristys >>