Ý nghĩa của từ awareness là gì:

awareness nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ awareness. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa awareness mình

1.

0   0

awareness


| Xem aware Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2.

0   0

Awareness


Chỉ ra lượng người hay thị trường mục tiêu có thể nhận biết về sự tồn tại của một công ty hay một thương hiệu đã có mặt trên thị trường. Thông th [..]
Nguồn: brandcare.vn

3.

0   0

awareness


Là một danh từ. Nghĩa là sự hiểu biết, sự nhận thức hay sự thạo tin. Tức là có kiến thức hoặc quan tâm đến một sự vật, sự việc nào đó. Ví dụ như "brand awareness" trong kinh doanh là một thuật ngữ để nói về sự hiểu biết của khách hàng đối với thương hiệu đó.
 bao (Ngày 30 tháng 10 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của awareness
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< until bound >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa