Ý nghĩa của từ avow là gì:
avow nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ avow Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avow mình

1

0   0

avow


Nhận; thừa nhận; thú nhận. | : ''to '''avow''' one's faults'' — nhận khuyết điểm (lỗi) | : ''to '''avow''' oneself...'' — tự nhận là... tự thú nhận là...
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của avow
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< agitate avoid >>