Ý nghĩa của từ avert là gì:

avert nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ avert Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avert mình

1.

0   0

avert


Quay đi, ngoảnh đi. | : ''to '''avert''' one's eyes from a terrible sight'' — ngoảnh đi trước một cảnh tượng ghê người | : ''to '''avert''' one's thoughts'' — nghĩ sang c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của avert
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< avoid average >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa