Ý nghĩa của từ avert là gì:

avert nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ avert Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avert mình

1.

0   0

avert


Quay đi, ngoảnh đi. | : ''to '''avert''' one's eyes from a terrible sight'' — ngoảnh đi trước một cảnh tượng ghê người | : ''to '''avert''' one's thoughts'' — nghĩ sang c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của avert
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< avoid average >>