Ý nghĩa của từ available là gì:

available nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ available. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa available mình

1.

9   7

Available


Tên miền đang trống, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký ngay lập tức. Đây là một thuật ngữ mà các Domainer hay sử dụng khi list danh sách các tên miền đang tự do.
Nguồn: onehost.vn

2.

7   7

available


Sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được. | : ''by all '''available''' means'' — bằng mọi phương tiện sẵn có | : '''''available''' finds'' — vốn sẵn có để dùng | Có thể kiếm được, có thể mua được. | : ''this book is not '''a [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

5   6

available


1. (tính từ) sẵn có, có ngay để sử dụng
Tea and cookie are available to all children.
(Trà và bánh luôn sẵn có cho trẻ em).\
(chỉ người) rảnh rỗi, không bận việc gì.
Hello, is Mrs Stockton available now?
(Xin chào, bà Stockton có rảnh bây giờ không?)
 Phuongthao2013 trên 2013-07-31

4.

4   7

available


[ə'veiləbl]|tính từ sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng đượcby all available means bằng mọi phương tiện sẵn cóavailable funds vốn sẵn có để dùng, vốn tự có có thể kiếm được, có thể mua đượcthis book is not available quyể [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5.

3   8

available


| available available (ə-vāʹlə-bəl) adjective 1. Present and ready for use; at hand; accessible: kept a fire extinguisher available at all times. 2. Capable of being gotten; obtainable: a bedspread available in three colors. 3. Qualified and willing to serve: a list [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của available
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< availability estompé >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa