Ý nghĩa của từ attract là gì:
attract nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ attract. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa attract mình

1

1   0

attract


[ə'trækt]|ngoại động từ (vật lý) hútmagnet attracts iron nam châm hút sắt thu hút, hấp dẫn, lôi cuốnto attract attention lôi cuốn sự chú ýChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

1   1

attract


Hút. | : ''magner attracts iron'' — nam châm hút sắt | Thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn. | : ''to '''attract''' attention'' — lôi cuốn sự chú ý
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

attract


| attract attract (ə-trăktʹ) verb attracted, attracting, attracts   verb, transitive 1. To cause to draw near or adhere; direct to or toward itself or oneself: Magnetic poles ar [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

1   1

Attract


hút
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn


Thêm ý nghĩa của attract
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< attribute attire >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa