Ý nghĩa của từ at a time là gì:

at a time nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ at a time. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa at a time mình

1.

9   1

at a time


là một thành ngữ chỉ sự riêng rẽ hoặc nhóm hai, ba...vv một lần..
ví dụ We had to go and see the principal one at a time. nghĩa là chúng tôi phải đi gặp hiệu trưởng từng người một.
She ran up the stairs two at a time. cô ấy chạy lên cầu thang 2 bước một
 Minhthuy123 (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

2.

3   0

at a time


mỗi/một lần

-can you help me with all this stuff?
(mày giúp tao với mấy đống này được không?)
-or you can just carry one at a time.
(hoặc là mày tự khênh mỗi cái một thôi)
 heatherle (Ngày 27 tháng 7 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của at a time
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< i 3 at will >>