Ý nghĩa của từ at a time là gì:

at a time nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ at a time. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa at a time mình

1.

9   1

at a time


là một thành ngữ chỉ sự riêng rẽ hoặc nhóm hai, ba...vv một lần..
ví dụ We had to go and see the principal one at a time. nghĩa là chúng tôi phải đi gặp hiệu trưởng từng người một.
She ran up the stairs two at a time. cô ấy chạy lên cầu thang 2 bước một
 Minhthuy123 (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

2.

3   0

at a time


mỗi/một lần

-can you help me with all this stuff?
(mày giúp tao với mấy đống này được không?)
-or you can just carry one at a time.
(hoặc là mày tự khênh mỗi cái một thôi)
 heatherle (Ngày 27 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của at a time
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< i 3 at will >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa