Ý nghĩa của từ association là gì:
association nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ association. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa association mình

1

4   2

association


[ə,sousi'ei∫n]|danh từ sự kết hợp, sự liên hợp, sự liên kết; sự liên đới sự kết giao, sự giao thiệp sự liên tưởng hội, hội liên hiệp; đoàn thể, côn [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

3   2

association


| association association (ə-sōsē-āʹshən, -shē-) noun 1. The act of associating or the state of being associated. 2. Abbr. assn., assoc. An organized body of p [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

3   3

association


Sự kết hợp, sự liên hợp, sự liên kết; sự liên đới. | Sự kết giao, sự giao thiệp. | Sự liên tưởng. | Hội, hội liên hiệp; đoàn thể, công ty. | : ''dee [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của association
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< palissandre palissade >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa