Ý nghĩa của từ armchair là gì:
armchair nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ armchair. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa armchair mình

1

1   2

armchair


Ghế có tay
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 7 năm 2014

2

2   4

armchair


Ghế bành.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   4

armchair


ghế có tay vịn
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của armchair
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ark arrear >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa