Ý nghĩa của từ apprenticeship là gì:
apprenticeship nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ apprenticeship. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa apprenticeship mình

1

0   0

apprenticeship


Sự học việc, sư học nghề; thời gian học việc, thời gian học nghề. | : ''to serve one's '''apprenticeship''''' — học việc, học nghề, qua thời gian học nghề
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Apprenticeship


 Thời gian h ọc nghề
Nguồn: phiendichvien.com

Thêm ý nghĩa của apprenticeship
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< secretaryship rulership >>