Ý nghĩa của từ apprenticeship là gì:

apprenticeship nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ apprenticeship. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa apprenticeship mình

1.

0   0

apprenticeship


Sự học việc, sư học nghề; thời gian học việc, thời gian học nghề. | : ''to serve one's '''apprenticeship''''' — học việc, học nghề, qua thời gian học nghề
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

Apprenticeship


 Thời gian h ọc nghề
Nguồn: phiendichvien.com


Thêm ý nghĩa của apprenticeship
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< secretaryship rulership >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa