Ý nghĩa của từ anywhere là gì:
anywhere nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ anywhere. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anywhere mình

1

0   1

anywhere


Bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâu. | : ''place it '''anywhere''' you like'' — anh thích để nó ở đâu thì để | : '''''anywhere''' else'' — ở bất cứ nơi nào khác
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   2

anywhere


['eniweə]|phó từ|đại từ|Tất cảphó từ bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâuI cannot see it anywhere tôi không thể thấy nó ở đâu cảput the box down anywhere để cá [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của anywhere
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anuria anzac >>