Ý nghĩa của từ anyway là gì:
anyway nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ anyway. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anyway mình

1

0   0

anyway


Thế nào cũng được, cách nào cũng được. | : ''pay me anyhow, but do pay me'' — anh trả tôi thế nào cũng được nhưng phải trả tôi | Dầu sao chăng nữa, dù thế [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

anyway


['eniwei]|Cách viết khác : anyhow ['enihau] như anyhow 2Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

anyway


Nghĩa của cụm từ: dẫu sao thì, dù gì đi chăng nữa. Nó được dùng khi đứng độc lập để bỏ qua hoặc kết thúc vấn đề đang nói. Khi nó được dùng trong một câu nghĩa nôm na là lỡ rồi, dù sao ....
Ví dụ: Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã qua đây giúp tôi. (Thanks anyway for driving here to help me.)
nga - Ngày 19 tháng 10 năm 2018


Thêm ý nghĩa của anyway
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< seconds hand aphelia >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa