Ý nghĩa của từ and so on là gì:
and so on nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ and so on. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa and so on mình

1

5   4

and so on


- và vân vân

VD: When the government adds more money to the market, the inflation will happen, the interest rate will decline, and so on
(Khi chính phủ bơm thêm tiền vào thị trường, lạm phát sẽ xảy ra, lãi suất sẽ giảm xuống và vân vân.)
vananh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

1   4

and so on


và vân vân

-sorry i cant go with you. i got work to do. i gotta clean the house, wash the dishes, cook dinner and so on.
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của and so on
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< after all akatsuki >>