Ý nghĩa của từ although là gì:
although nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ although. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa although mình

1

3   1

although


Dẫu cho, mặc dù.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

although


theo tớ là dẫu cho, mặc dù
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 10 năm 2015

3

2   2

although


[ɔ:l'ðou]|liên từ dẫu cho, mặc dùalthough he had only entered the contest for fun , he won first prize mặc dù tham gia cuộc thi cho vui thôi, nhưng anh ấy đã đoạt giải nhất [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của although
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< albeit bacilli >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa