Ý nghĩa của từ also là gì:

also nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ also. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa also mình

1.

12   11

also


['ɔ:lsou]|phó từ (không dùng với động từ ở thể phủ định) cũng, cả, nữa, ngoài rato do this , you can also consult with your friends để làm việc này, anh cũng có th [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2.

8   12

also


Cũng, cũng vầy, cũng thế. | Hơn nữa, ngoài ra. | : '''''also''', I must add...'' — hơn nữa, tôi phải nói thêm rằng... | : ''not only..., but '''also''''' — không những [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của also
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< solstitial alteration >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa