Ý nghĩa của từ also là gì:
also nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ also. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa also mình

1

12   11

also


['ɔ:lsou]|phó từ (không dùng với động từ ở thể phủ định) cũng, cả, nữa, ngoài rato do this , you can also consult with your friends để làm việc này, anh cũng có th [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

8   12

also


Cũng, cũng vầy, cũng thế. | Hơn nữa, ngoài ra. | : '''''also''', I must add...'' — hơn nữa, tôi phải nói thêm rằng... | : ''not only..., but '''also''''' — không những [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của also
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< solstitial alteration >>