Ý nghĩa của từ already là gì:

already nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ already. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa already mình

1.

0   1

already


Đã, rồi; đã... rồi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   2

already


[ɔ:l'redi]|phó từ (đặc biệt là dùng với thể hoàn thành của một động từ) đã... rồithey have already had breakfast họ đã ăn sáng rồi, họ đã dùng bữa điểm [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của already
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< almost alright >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa