Ý nghĩa của từ already là gì:
already nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ already. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa already mình

1

0   1

already


Đã, rồi; đã... rồi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   2

already


[ɔ:l'redi]|phó từ (đặc biệt là dùng với thể hoàn thành của một động từ) đã... rồithey have already had breakfast họ đã ăn sáng rồi, họ đã dùng bữa điểm [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của already
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< almost alright >>