Ý nghĩa của từ allergen là gì:

allergen nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ allergen. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa allergen mình

1.

0   0

allergen


Chất gây dị ứng; dị ứng nguyên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

Allergen


                                 &n [..]
Nguồn: hoi.noi.vn


Thêm ý nghĩa của allergen
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< all-embracing contemplatif >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa