Ý nghĩa của từ allergen là gì:
allergen nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ allergen. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa allergen mình

1

0   0

allergen


Chất gây dị ứng; dị ứng nguyên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Allergen


                                 &n [..]
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của allergen
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< all-embracing contemplatif >>