Ý nghĩa của từ allergen là gì:

allergen nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ allergen. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa allergen mình

1.

0   0

allergen


Chất gây dị ứng; dị ứng nguyên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

Allergen


                                 &n [..]
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của allergen
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< all-embracing contemplatif >>