Ý nghĩa của từ all out of love là gì:
all out of love nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ all out of love Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa all out of love mình

1

0   0

all out of love


Cụm từ này có nghĩa là nói về một ai đó không còn hay là đã hết yêu ai.

VD: After 1 year waiting, he is all out of love.
(Sau 1 năm chờ đợi, anh ấy không còn yêu cô ấy nữa.)

Đây còn là tên một bài hát nổi tiếng mà đã từng được nhóm West Life trình bày
vananh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của all out of love
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cars all in all >>