Ý nghĩa của từ against all odds là gì:
against all odds nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ against all odds. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa against all odds mình

1

6   1

against all odds


1. Mặc cho mọi thứ khó khăn, mặc cho có thử thách hay gian nan.
Against all odds, she managed to finish the novel.
(Mặc cho mọi khó khăn, cô ấy vẫn hoàn thành được cuốn tiêu thuyết).
2. Tên một bài hát nổi tiếng của Phil Collins, được làm nhạc nền cho bộ phim cùng tên năm 1984.
Phuongthao2013 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

6   2

against all odds


một thành ngữ tiếng anh, chỉ việc làm thành công một việc gì đó khi mà khả năng thành công rất thấp hoặc gần như không có

VD: against all odds, they came back together (mặc dù khó có thể xảy ra, họ vẫn quay lại với nhau)

ngoài ra, "against the odds" còn để chỉ một việc khó xảy ra
VD: you coming back to me, is against the odds
hansnam - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

3

1   1

against all odds


against: chống lại, all: tất cả, odds: tỷ lệ
=> ngược lại với tất cả những tỷ lệ mà đáng lẽ ra 1 việc không thể xảy ra, nó lại xảy ra

-against all odds, he managed to become a chief executive officer
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của against all odds
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< the nfc ae >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa