Ý nghĩa của từ adult là gì:
adult nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ adult. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa adult mình

1

2   2

adult


| adult adult (ə-dŭltʹ, ădʹŭlt) noun 1. One who has attained maturity or legal age. 2. Biology. A fully grown, mature organism. adjective 1. Fully developed and [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

2   3

adult


trưởng thành; đã hoàn chỉnh
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

2   3

Adult


Bao gồm những nội dung phù hợp với người lớn như những cảnh bạo lực hoặc tình dục kéo dài.
Nguồn: tvmcomics.com.vn

4

1   3

adult


Người lớn, người đã trưởng thành. | Trưởng thành.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

1   4

adult


['ædʌlt, ə'dʌlt]|danh từ|tính từ|Tất cảdanh từ người hoặc động vật đã trưởng thànhtính từ lớn lên đủ cỡ hoặc đủ sứcadult monkeys khỉ lớn trưởng [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của adult
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< adularia adulterine >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa