Ý nghĩa của từ active là gì:

active nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ active. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa active mình

1.

1   1

active


['æktiv]|tính từ tích cực, hoạt động; nhanh nhẹn, linh lợian active volcano núi lửa còn hoạt độngan active brain đầu óc linh lợito take an active part in the revolutiona [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2.

1   1

active


| active active (aktiv) adjective Pertaining to the device, program, file, or portion of the screen that is currently operational or subject to command operations. Usually the cursor or a highlighted [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3.

1   2

active


Tích cực, hoạt động; nhanh nhẹn, linh lợi. | : ''an '''active''' volcano'' — núi lửa còn hoạt động | : ''an '''active''' brain'' — đầu óc linh lợi | : ''to take an '' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4.

1   2

active


1. Năng động.
VD:
- She has proven herself to be a very active student in both her academic and social life.
2. Đang trong trạng thái hoạt động hoặc có khả năng hoạt động.
VD:
- The generator is in active.
3. Kinh doanh: có khả năng sinh lời
VD:
- Since being acquired, the asset has been very active and the owner is highly satisfied.
 markarus trên 2013-07-31


Thêm ý nghĩa của active
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< actionable activism >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa