Ý nghĩa của từ across là gì:
across nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ across. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa across mình

1

1   0

across


Qua, ngang, ngang qua. | : ''a bird is flying '''across''''' — một con chim đang bay ngang qua | Bắt chéo, chéo nhau, chéo chữ thập. | : ''to stand with legs '''across''''' — đứ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

across


[ə'krɔs]|phó từ|giới từ|Tất cảphó từ từ bên này sang bên kiacan you swim across ? anh bơi sang được không?will you row me across ? anh chèo xuồng chở tôi sang được [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

1   0

across


| across across (ə-krôsʹ, ə-krŏsʹ) preposition 1. On, at, or from the other side of: across the street. 2. So as to cross; through: drew lines across the paper. 3. [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của across
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< above aero >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa